logo 충남대학교 컴퓨터융합학부
THE Division of Computer Convergence

메뉴 건너뛰기

글 수 629
 •  
Jul 14 2019 - Jul 20 2019
< T-W >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Date
Schedule
Note
   
   
 [14:00-16:00] [랩세미나]멀티미디어 SoC 연구실 
   
 [19:00-23:00] [랩세미나] 응용과학계산연구실 
 [15:00-16:00] [랩세미나]데이터사이언스연구실 new
   (6-15) 
 [20:00-23:00] [랩세미나] 데이터베이스시스템 연구실 
 • 제헌절
  •  
   [14:00-16:00] 데이터마이닝연구실 세미나 new