logo 충남대학교 컴퓨터융합학부
THE Division of Computer Convergence

메뉴 건너뛰기

글 수 601
 •  
Jun 16 2019 - Jun 22 2019
< T-W >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Date
Schedule
Note
   
   (5-15) 
 [10:00-13:00] [수업] 고급 영상처리 
 [15:00-18:00] [수업] 데이터마이닝 
 [19:00-22:00] [수업] 그래피 이론 
   
 [09:00-12:00] [수업] 고급 인공지능 
 [14:00-17:00] [수업] 컴퓨터공학 논문작성법 
 [19:00-22:00] [수업] 그래프이론 
   
   
 [14:00-16:00] [데이터마이닝연구실] 외부 세미나 
   
   (5-20) 
 • 하지