logo 충남대학교 컴퓨터공학과
Department of Computer Science & Engineering

메뉴 건너뛰기

글 수 550
 •  
Feb 17 2019 - Mar 2 2019
< T-W >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Date
Schedule
Note
   
   
   (1-15) 
 • 우수
 [14:00-17:00] [랩세미나] 사이버보안연구실 
   
   
 [09:00-20:00] [과제평가] 정보보호연구실 
   
 [13:00-16:00] [랩세미나] 데이터베이스시스템 연구실 
 [13:00-17:00] [SW중심대학] 모각코 동아리 발표회 
   
   (1-20) 
   
   
 [14:00-17:00] [랩세미나] 사이버보안연구실 
   
   
 [13:00-16:00] [랩세미나] 데이터베이스시스템 연구실 
 • 삼일절
 •  
 • 2 Sat